Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปรับปรุงเมื่อ: 12 มิถุนายน 2567

บริษัท ดาต้าเซ็ต จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ดาต้าเซ็ต” หรือ “เรา”) เคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อธิบายถึงวิธีการที่ดาต้าเซ็ตปฏิบัติในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งดาต้าเซ็ตได้มาโดยผ่านทางเว็บไซต์ โมบายล์ไซต์ โมบายล์แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ งานประชุม อีเว้นท์ จดหมายข่าวหรือ การติดต่อสื่อสารในช่องทางอิเลกทรอนิกอื่นๆ (เรียกรวมว่า “บริการต่างๆ”) ที่เชื่อมต่อกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้  ในกรณีที่มีข้อความใดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ขัดแย้งกับเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาการรับบริการต่างๆ ของดาต้าเซ็ต ให้ใช้ข้อความในสัญญาการรับบริการต่างๆ ของดาต้าเซ็ต บังคับ

 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหลายทาง:

1.1 ข้อมูลที่ท่านให้กับเราโดยตรงและโดยความสมัครใจ

ชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่านจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรา และขึ้นอยู่กับบริการต่างๆ ที่ท่านใช้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึง:

 • ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ชื่อ อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบัญชีโซเชียลมีเดีย และข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการล็อกอินและการรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน วิธีการยืนยันตัวตน บทบาท และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งรวมถึง ข้อมูลประวัติการรับบริการและข้อมูลโปรไฟล์ ได้แก่ ตำแหน่งงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • ข้อมูลผู้ใช้งาน ได้แก่ คำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อมูลย้อนกลับ และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านส่งถึงเราเมื่อติดต่อเรา และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • ความสนใจ และ การสื่อสารที่พึงประสงค์ ซึ่งรวมถึงภาษาที่ประสงค์จะใช้สื่อสารกัน
 • ข้อมูลด้านภูมิประชากรศาสตร์ ได้แก่ ประเทศ อายุ วันเกิด สถานภาพสมรส เพศ ลักษณะทางกายภาพ สถานภาพและตัวชี้วัดทางการเงินของครอบครัวหรือส่วนบุคคล สถานภาพทางทหาร และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ การศึกษา และการจ้างงาน ได้แก่ ความสนใจในงาน ประวัติและผลการทำงาน ประวัติเงินเดือน สัญชาติ และสถานภาพการเข้าเมือง ข้อมูลภูมิประชากรศาสตร์ ข้อมูลเกี่ยวกับการทุพพลภาพ ข้อมูลใบสมัคร ข้อมูลใบอนุญาตรวมถึงกิจกรรมตามข้อกำหนดในสายอาชีพ การได้รับการรับรองหรือเกียรติประวัติต่างๆ ประวัติการศึกษา (รวมถึง สถาบันการศึกษาที่ได้เข้าเรียน วุฒิการศึกษาหรือสาขาวิชา ผลการเรียน และอันดับการเรียน) และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

1.2 ข้อมูลที่เราเก็บรวมรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ

เราอาจจะเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เมื่อท่านเข้าใช้งานบริการต่างๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึง:

 • ข้อมูลบราวเซอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ ชนิดและเวอร์ชั่นของบราวเซอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ ตำแหน่งสถานที่ใช้อุปกรณ์ แอปพลิเคชัน ชนิดและเวอร์ชั่นของปลั๊กอิน ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านผู้ใช้งาน (User Agent) การตั้งค่าภาษาและเขตเวลา ข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ ข้อมูลโฆษณาประจำตัว (Advertising Identifier)  ข้อมูลและตัวบ่งชี้คุกกี้ และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • คอมพิวเตอร์ เครือข่ายและการเชื่อมต่อข้อมูล ซึ่งรวมถึง ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) และ อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • ข้อมูลผู้ใช้งานและประวัติการเรียกดูข้อมูลบนเว็บ ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานกับเนื้อหาปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานกับโฆษณา ตัวชี้วัดการใช้งาน และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

1.3 ข้อมูลที่ท่านให้บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือผ่านทางบริการโซเชียลมีเดีย

บริการต่างๆ ของ ดาต้าเซ็ต อาจมีลิงค์ที่เชื่อมต่อไปถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือบริการโซเชียลมีเดียที่ท่านสามารถโพสต์ความคิดเห็น เรื่องราว รีวิว หรือ ข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ ดาต้าเซ็ต  การที่ท่านใช้เว็บของบุคคลที่สามและบริการโซเชียลมีเดียต่างๆ อาจส่งผลให้มีการเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลของท่านโดยเว็บของบุคคลที่สามและบริการโซเชียลมีเดียเหล่านี้  ดาต้าเซ็ต ไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลต่างๆ ที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์อื่นๆ หรือบริการอื่นๆ  ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลที่สามอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้น  เราสนับสนุนให้ท่านศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าต่างๆ บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและบริการโซเชียลมีเดียซึ่งท่านได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วย เพื่อท่านจะได้มีความเข้าใจว่า ข้อมูลใดของท่านที่อาจถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและบริการโซเชียลมีเดียเหล่านั้น

1.4 ข้อมูลจากองค์กรของท่านหรือจากบุคคลที่สาม

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากองค์กรที่ท่านทำงานอยู่หรือเกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้เราสามารถเปิดสิทธิ์หรือจัดการให้ท่านสามารถเข้าถึงและใช้งานบริการต่างๆ ที่องค์กรของท่านได้รับจากเรา  ข้อมูลต่างๆ อาจรวมถึง:

 • ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ชื่อของท่าน ตำแหน่งงาน อีเมลองค์กร ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • รหัสและชื่อผู้ใช้งานในองค์กร

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สามอื่นๆ  ซึ่งบุคคลที่สามเหล่านี้อาจรวมถึง:

 • ผู้ให้บริการหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ทำงานร่วมกับเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการต่างๆ และที่เราใช้เพื่อนำเสนอเนื้อหาข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีขึ้นให้กับท่าน
 • บุคคลที่สามหรือพันธมิตรที่นำบริการต่างๆ ไปขายต่อ หรือเชื่อมต่อกับบริการต่างๆ
 • พันธมิตรทางธุรกิจ ในด้านการตลาด การขาย และการสรรหาบุคลากร
 • หน่วยงานราชการและองค์กรที่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (Public Records)
 • เครือข่ายโซเชียล เมื่อท่านเปิดสิทธิ์ให้แก่บริการต่างๆ ให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเครือข่ายใดๆ หรือบนหลายเครือข่าย
 • องค์กรธุรกิจที่เราได้เสนอบริการร่วมหรือทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน
 • แหล่งข้อมูลสาธารณะและทั่วไป ได้แก่ โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์สาธารณะ ฐานข้อมูลเปิด และข้อมูลที่เป็นสาธารณสมบัติ

 

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แล้วแต่กรณีที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราหรือบริการต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อให้ เปิดสิทธิ์ให้ และจัดการให้ท่านเข้าถึงและใช้บริการต่างๆ
 • เพื่อดำเนินการและตอบสนองตาม คำขอ คำสั่ง การดาวน์โหลด การเป็นสมาชิก หรือ ธุรกรรมอื่นๆ
 • เพื่อให้บริการสนับสนุนทางด้านเทคนิค ด้านผลิตภัณฑ์ หรือด้านอื่นๆ และเพื่อบริการต่างๆ ยังคงทำงานได้เป็นปกติ และปลอดภัย
 • เพื่อปรับปรุงบริการต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ อีเว้นท์ และบริการอื่นๆ ให้ดีขึ้น และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ
 • เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่จัดให้เป็นการเฉพาะและตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล เพื่อให้บริการต่างๆ ตรงกับความสนใจและสภาพทางภูมิศาสตร์ของท่าน
 • เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอ คำถาม ความคิดเห็น และความกังวลของท่าน
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง อัปเดต ข่าวสารและประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ดาต้าเซ็ต บริการต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ
 • เพื่อทำการโฆษณาแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งข้อความส่งเสริมการขาย ข้อความแจ้งเพื่อทราบ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการต่างๆ และตามความสนใจของท่าน
 • เพื่อส่งข้อความส่งเสริมการขายรวมถึงข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ อีเว้นท์ และบริการของเรา พันธมิตรของเรา และบุคคลที่สาม เช่น สปอนเซอร์ ให้ท่านได้ทราบ
 • เพื่อเชิญชวนท่านให้เข้าร่วมการทดสอบและการสำรวจความคิดเห็น รวมถึงการจับรางวัล การชิงโชค การแข่งขัน ตลอดจนการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
 • เพื่อวัดแนวโน้มการใช้งาน และทำการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเพื่อทำวิจัย ตรวจสอบ ทำรายงาน และทำปฏิบัติการทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการวัดประสิทธิผลของแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา และประเมินผลดำเนินงานทางธุรกิจ หรือ อื่นๆ ตามเงื่อนไขข้อตกลงกับลูกค้า
 • เพื่อให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และเพื่อบังคับใช้เงื่อนไขในข้อตกลงสัญญา

หากท่านเป็นตัวแทนขององค์กรและมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการรับบริการต่างๆ ของเรา  เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับการที่องค์กรของท่านเป็นสมาชิกรับบริการต่างๆ รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง  หากท่านให้ข้อมูลของเพื่อนร่วมงานของท่านแก่เรา เราอาจทำการติดต่อบุคคลเหล่านั้นเกี่ยวกับบริการต่างๆ โดยอาจอ้างอิงถึงท่าน

 

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และเปิดเผยให้แก่ผู้รับประเภทต่างๆ ดังนี้

 • องค์กรของท่านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับองค์กรของท่านหรือกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับท่านเพื่อให้สามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ตามสัญญาหรือตามกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งรวมไปถึง การเปิดเผยข้อมูลกับลูกค้าของเราที่เป็นผู้ดูแลจัดการสิทธิ์ในการเข้าใช้งานบริการต่างๆ ของเราให้แก่ท่าน และเป็นผู้ชำระเงินค่าบริการสำหรับสิทธิ์ในการใช้งานของท่านให้แก่เรา และเราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่ท่านมีความเกี่ยวข้องด้วยในกรณีที่ท่านและบุคคลเหล่านั้นอยู่ในองค์กรเดียวกัน หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างท่านกับบุคคลเหล่านั้น

 • พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อร่วมกันเสนอ ให้ นำส่ง วิเคราะห์ บริหารจัดการ และปรับปรุง ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ รวมถึงการทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ตรงกับความต้องการส่วนบุคคล หรือ เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ  เราอาจจะส่งต่อคำร้องขอบางอย่างของท่านหรือขององค์กรท่านไปยังผู้ให้บริการธุรกิจเหล่านี้

 • ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย

เราอาจทำงานร่วมกับผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นบุคคลที่สามเพื่อนำเสนอบริการเครือข่ายโซเชียลให้แก่ท่านบนบริการต่างๆ ของเรา  บริการเครือข่ายโซเชียลเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ซึ่งรวมไปถึง กิจกรรมของท่านบนบริการต่างๆของเรา  บริการเครือข่ายโซเชียลมีเดียบุคคลที่สามเหล่านี้ อาจจะแจ้งเตือนเพื่อนของท่านทั้งบนบริการต่างๆ ของเราและบนเครือข่ายโซเชียลเอง ว่าท่านเป็นผู้ใช้งานบริการต่างๆ ของเรา หรือ เกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนบริการต่างๆ ภายใต้กรอบของกฎหมายและเงื่อนไขข้อตกลงตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการเหล่านั้น

 • ผู้ให้ข้อมูลบุคคลที่สาม

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้ข้อมูลบุคคลที่สาม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติงานในนามของเราและเพื่อช่วยเราในการเสนอ ให้ นำส่ง วิเคราะห์ บริหารจัดการ และปรับปรุง เนื้อหา รวมถึงการทำให้เนื้อหาต่างๆ ตรงกับความต้องการส่วนบุคคล และเราอาจจะส่งต่อข้อมูลคำร้องขอบางอย่างของท่านหรือขององค์กรท่านไปยังผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้

 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของเราและเพื่อช่วยเราในการเสนอ ให้ นำส่ง วิเคราะห์ บริหารจัดการ และปรับปรุง เนื้อหา รวมถึงการทำให้เนื้อหาต่างๆ ตรงกับความต้องการส่วนบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการที่ให้ความช่วยเหลือเราในการปฏิบัติการ นำส่ง หรือปรับปรุงบางส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอและปฏิบัติการของบริการต่างๆ ของเรา  ผู้ให้บริการซึ่งให้การสนับสนุนทางเทคนิคหรือสนับสนุนลูกค้าในฐานะตัวแทนของเรา  ผู้ให้บริการผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และให้บริการตรวจสอบคุณภาพ   ผู้ให้บริการซึ่งให้บริการฟังก์ชันติดตามและรายงาน งานวิจัยจากข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  ความสนใจ และพฤติกรรม รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ  ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านหรือจากท่านเพื่อให้บริการหรือปฏิบัติตามภาระหน้าที่บนบริการต่างๆ ของเรา  และเราอาจจะส่งต่อข้อมูลคำร้องขอบางอย่างของท่านหรือขององค์กรท่านไปยังผู้ให้บริการเหล่านี้

 • ผู้โฆษณา

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้โฆษณา  ศูนย์รวมโฆษณา (Advertising Exchanges) และเอเจนซี่ทางการตลาด ซึ่งเราได้ใช้บริการทางด้านโฆษณา เพื่อนำเสนอโฆษณาบนบริการต่างๆ  และได้ช่วยเราโฆษณาแบรนด์ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา  บริการทางด้านโฆษณาเหล่านี้อาจทำการโฆษณาแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายบนเว็บไซต์บุคคลที่สามโดยอ้างอิงกับคุกกี้ (Cookie) หรือข้อมูลอื่นๆ ที่บ่งชี้ถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับเรา และ/หรือ บริการต่างๆ ของเรา

 

4. สิทธิเหนือข้อมูลส่วนบุคคล

เรายึดมั่นในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณและมุ่งมั่นที่จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความรับผิดชอบและโปร่งใส ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา คุณมีสิทธิต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

 • การเข้าถึงและการยืนยันข้อมูล: คุณมีสิทธิ์ที่จะยืนยันว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ และถ้าใช่ คุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บเกี่ยวกับคุณ
 • การแก้ไขข้อมูล: หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ขอให้เราแก้ไข
 • การลบข้อมูล: คุณอาจขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป
 • การจำกัดการประมวลผลและการคัดค้าน: คุณมีสิทธิ์ที่จะจำกัดหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการเลือกที่จะไม่ให้ประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและการตัดสินใจอัตโนมัติหรือการจัดทำโปรไฟล์ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณ
 • การเพิกถอนความยินยอม: คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา
 • การยกเลิกการรับอีเมลการตลาด: หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลการตลาดจากเราอีกต่อไป คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับได้ตลอดเวลา เพียงคลิกลิงก์ยกเลิกการสมัครที่ให้ไว้ที่ด้านล่างของอีเมลการตลาดที่คุณได้รับ หรือติดต่อเราโดยตรงทางอีเมลเพื่อขอให้นำชื่อของคุณออกจากรายชื่อผู้รับจดหมายของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิของคุณภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับความต้องการของคุณ หากคุณมีคำถามใดๆ หรือต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อ privacy@infoquest.co.th

 

5. นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้นี้ให้รายละเอียดว่าคุกกี้คืออะไร และเราใช้งานคุกกี้อย่างไรบนบริการต่างๆ ของเรา

 • คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ (Cookie) เป็นชิ้นส่วนข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกเก็บใน Text File ซึ่งจะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์อื่นๆ เมื่อบราวเซอร์ทำการโหลดเว็บไซต์  คุกกี้ถูกใช้งานเพื่อจดจำท่านรวมถึงความชอบและความสนใจของท่าน สำหรับทั้งแบบการเข้าชมเว็บไซต์ครั้งเดียว (โดยผ่านทาง Session Cookie) หรือ สำหรับการกลับเข้าชมเว็บไซต์ซ้ำ (โดยใช้ Persistent Cookie)

Session Cookie เป็น เป็นคุกกี้ชั่วคราวซึ่งจะถูกใช้ในระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และจะหมดอายุไปเมื่อปิดบราวเซอร์

ส่วน Persistent Cookie นั้นจะถูกใช้เพื่อจดจำความชอบของท่านบนเว็บไซต์ของเราและจะถูกเก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านแม้ว่าท่านจะปิดบราวเซอร์ไปแล้วหรือปิดแล้วเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กลับขึ้นมาใหม่ก็ตาม  คุกกี้ประเภทนี้มีไว้เพื่อทำให้ประสบการณ์ของท่านในการใช้เว็บไซต์หรือบริการต่างๆ ของเรา มีความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ

คุกกี้อาจจะถูกสร้างโดยเว็บไซต์ที่ท่านกำลังใช้งาน (First-Party Cookie) หรือโดยบุคคลที่สาม เช่น ผู้ที่นำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือ เป็นผู้ให้บริการข้อมูลเชิงวิเคราะห์ หรือให้บริการโฆษณาบนเว็บไซต์ (Third-Party Cookie)  บุคคลที่สามเหล่านี้จะระบุตัวท่านได้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ บางเว็บไซต์

 • เราใช้คุกกี้ประเภทไหนบ้าง

คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookie)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะที่ท่านเข้าใช้งานและท่องไปบนเว็บไซต์ต่างๆ ของเรา ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้นี้ช่วยให้เราจดจำและทราบได้ว่าท่านได้มีบัญชีอยู่แล้วและได้ล็อกอินเข้าบัญชีเพื่อใช้งานเนื้อหาต่างๆ

คุกกี้เพื่อช่วยการใช้งาน (Functional Cookie)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถจัดการเว็บไซต์และบริการต่างๆ ของเราให้เป็นไปตามค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้  ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เราจดจำชื่อผู้ใช้งานของท่านและจดจำข้อมูลและค่าต่างๆ ที่ท่านได้เคยตั้งไว้แล้วโดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ในภายหลัง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookie)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราและบริการบุคคลที่สามสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานบนบริการต่างๆ ของเรา  คุกกี้ประเภทนี้ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อและอีเมล  และจะถูกใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของท่านในการใช้งานเว็บไซต์และบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookie)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้โฆษณาที่ถูกนำมาแสดงตรงกับความสนใจของผู้ใช้งานบริการต่างๆ  และช่วยให้เกิดความเข้าใจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของโฆษณาที่แสดงอยู่บนบริการต่างๆ ของเรา  คุกกี้นี้จะเก็บข้อมูล อย่างเช่น จำนวนผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำ (Unique visitor)  จำนวนครั้งที่โฆษณาถูกนำมาแสดง และจำนวนคลิกดูโฆษณา  นอกจากนี้ คุกกี้นี้ยังถูกใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้งาน รวมไปถึงใช้แสดงโฆษณาที่อ้างอิงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านได้เข้าชมหรือกระทำการใดบนเว็บไซต์และบริการของเรา (รวมถึงของผู้อื่นด้วย)  คุกกี้นี้ถูกสร้างขึ้นโดยเราและบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้และจะถูกเก็บไว้ในเครื่องของท่านจนกว่าจะถูกสั่งลบไป

คุกกี้โซเชียลมีเดีย (Social Media Cookie)

คุกกี้บุคคลที่สามจากผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย (เช่น เฟสบุ๊ก ทวิตเตอร์ เป็นต้น) ช่วยให้เราสามารถติดตามผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียโดยใช้กลไกในการติดแท็ก (Tagging Mechanism) ของเครือข่ายโซเชียลมีเดีย เมื่อผู้ใช้งานเหล่านั้นเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ใช้บริการต่างๆ ของเรา หรือ แชร์เนื้อหาข้อมูลของเรา

คุกกี้ประเภทนี้ยังถูกใช้เพื่อวัตุประสงค์ในการติดตามกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการทำการตลาดแบบย้ำ ข้อมูลที่ได้จากแท็กเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ตามเงื่อนไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราและของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย

 • ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับคุกกี้

หากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ทุกประเภทหรือบางประเภท ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของบราวเซอร์โดยลบคุกกี้ที่ถูกสร้างไว้แล้วหรือเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ใหม่  อย่างไรก็ดี ขอให้ท่านรับทราบว่า หากท่านลบหรือไม่ยอมรับการใช้คุกกี้ท่านอาจจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ ของเราได้ครบทุกคุณลักษณะและความสามารถที่เรานำเสนอ

 

6. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตามที่เห็นสมควร  นโยบายที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะถูกแสดงบนหน้านี้โดยระบุวันที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูล และจะมีผลทันทีที่นโยบายถูกนำขึ้นแสดง

 

7. เนื้อหาที่ขัดแย้ง

เราอาจจะมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเพิ่มเติมที่อธิบายหรือกำหนดว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร เพิ่มเติมสำหรับบริการของเราเฉพาะที่ท่านใช้งานอยู่หรือปฏิสัมพันธ์เฉพาะที่ท่านมีกับเรา ในกรณีดังกล่าว นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้สำหรับบริการเฉพาะหรือปฏิสัมพันธ์เฉพาะนั้นๆ

ในกรณีที่ เนื้อหาในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีเนื้อหาขัดแย้งกัน  ให้ยึดเนื้อหาในฉบับภาษาไทยเพื่อใช้บังคับ

 

8. การติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้  กรุณาติดต่อเราทางอีเมลที่ privacy@infoquest.co.th